نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین واحد قشم

روابط عمومی واحد قشم با توجه به اینکه فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین تحت امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمبه شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) یا ISSN (2428-2383) ، مورد تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد لذا دانشجویان می توانند مقالات خود را که در زمینه های مرتبط با مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) ، اقتصاد، حسابداری و ... جهت چاپ به سامانه مدیریت فصلنامه به نشانی مندرج در ذیل ارسال نمایند ./

(journal.iauqeshm.ac.ir)