اعلام عناوین مجلات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان

مجله های دارای رتبه علمی- پژوهشی وزارتین

-میکروبیولوژی دامپزشکی

-نگرش های نو در جغرافیا

مجله های علمی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی 

-رهبری و مدیریت آموزشی

-روانشناسی تحلیل شناختی

-زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی 

-پژوهش های جامعه شناختی 

متقاضیان می توانند با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار نسبت به ارائه مقالات خود جهت بررسی و چاپ اقدام نمایند